Aplikace 2000 SLOVÍČEK pro školy

Vyzkoušejte na měsíc zdarma pro neomezený počet tříd a studentů

Moderní nástroj na podporu jazykové výuky

V aplikaci se žáci slovíčka učí pomocí vědecky ověřené paměťové techniky, díky které je učení slovíček zábavné, efektivní a časově nenáročné, takže jsou motivováni k dalšímu učení, velmi rychle zaznamenají pokrok a studium je baví.

  • mobilní aplikace dostupná na jakémkoli zařízení (počítač, tablet, smartphone)
  • aplikace provází každého žáka individuálně, díky umělé inteligenci a unikátnímu algoritmu se adaptuje na jeho znalosti a zvyklosti
  • systém opakování je založen na vědecky ověřené Ebbinghausově křivce zapomínání a díky nastavenému opakování zůstávají slovíčka v dlouhodobé paměti
  • pravidelný přehled pro učitele o plnění úkolů a pokroku žáků

Cenová nabídka

Učitelé používají aplikaci zcela zdarma. Aplikace je cenově dostupná pro všechny, fakturaci nastavíme podle potřeb a možností školy. Objednávku může uhradit škola nebo může vybrat část nebo celou částku od žáků.

Školy mohou zvolit několik možností, jak financovat aplikaci 2000 SLOVÍČEK PRO ŠKOLY ve výuce:

Jednou z možností je využití finančních prostředků v rámci zapojení školy do Šablon III určené pro základní a mateřské školy. Díky nástroji nazvaném financování napříč šablonami je možné část prostředků získaných z výše uvedeného projektu využít pro nákup technologie, softwarového vybavení, možnost proškolit pedagogy v kurzech Školy paměti.

Školy mají volnou ruku při nákupu služeb, zajištění realizace aktivit. Mnohé aktivity jsou vázány především na personální posilu školy – ať se jedná o asistenty pedagoga či psychology. Ale jsou zde i další aktivity, kdy se přepokládá, že škola zakoupí odbornou literaturu, beletrii, softwarové vybavení. Všechny tyto výdaje jsou označovány jako podpůrné a mohou být zvoleny jako doplněk stávajících zvolených aktivit, či mohou podpořit směřování školy, např. podpora jazykových kompetencí pedagogů a žáků.

Konkrétním propojením, které se obsahově nabízí, jsou především aktivity typu:

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ – varianta c – komunikace v cizím jazyce

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy. V klubu komunikace v cizím jazyce bude zaměřená zejména na rozvoj komunikačních schopností v cizím jazyce.

Aplikace 2000 SLOVÍČEK PRO ŠKOLY včetně nastavených nástrojů k opakování může významným způsobem efektivně zvětšit kapacitu základní slovní zásoby včetně její nástavby.

3.II/11 Doučování žáků školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. I zde je potenciál pro podporu výuky žáků z jiného konce spektra podpořených žáků. Možnost pracovat s aplikací 2000 SLOVÍČEK PRO ŠKOLY, prostřednictvím nástrojů vedoucích k upevňování a opakování probraného učiva může mít velmi efektivní výsledky. Neboť důvodem školního neúspěchu, selhání může být nízká motivace ke vzdělání, nedůslednost ve školní přípravě apod.

Aplikace 2000 SLOVÍČEK PRO ŠKOLY včetně nastavených nástrojů k opakování může významným způsobem efektivně zvětšit kapacitu základní slovní zásoby včetně její nástavby.

3.II/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi. Tyto diskuse podporují spolupráci školy a rodičů či zákonných zástupců. Vedou k nalézání odpovědí na obsah výuky, metodiku, formu a nástroje výchovně vzdělávacího procesu. Cílem školy i rodičů je úspěšný žák.

Zde mohou školy financovat pořízení aplikace 2000 SLOVÍČEK PRO ŠKOLY tzv. ostatní neinvestiční náklady, tedy náklady zejména na učebnice a učební pomůcky poskytované žákům a další vzdělávání pedagogů.

Další možností financování pořízení aplikace 2000 SLOVÍČEK PRO ŠKOLY je spolupráce s rodiči, kdy školy mohou vybrat celou částku nebo její část od rodičů žáků.


1 MĚSÍC NA VYZKOUŠENÍ ZDARMA

minimální délka předplatného
do 6 měsíců nad 6 měsíců
45 Kč 39 Kč

Ceny představují měsíční poplatek za jednoho uživatele a jsou konečné.